Skip to content

Polityka Prywatności

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Medical Planners w Warszawie ul. Bema 83 lok. 25, z którym można się skontaktować listownie pod wskazanym wyżej adresem lub mailowo pod adresem kontakt@medicalplanners.pl,
 2. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu:
  1. zawarcia, a następnie wykonania zawartej pomiędzy nami umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  2. zrealizowania obowiązków prawnych związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze,
  3. ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1, lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;
 3. Pani/Pana dane mogą być przekazane jedynie: upoważnionym pracownikom administratora, podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz administratora, w szczególności usługi organizacji eventów, ochroniarskie, hostingu poczty elektronicznej, usługi serwisowe oprogramowania, usługi windykacyjne, usługi kurierskie, a także organom administracji publicznej,
 4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej,
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu do upływu okresu przedawnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, a także przedawnienia ewentualnych roszczeń, które mogłyby wyniknąć z łączącej nas umowy,
 6. Ma Pani/Pan prawo domagać się od administratora dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a w przypadku, gdy dane przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany – także przeniesienia danych,
 7. Ma Pani/Pan prawo wnieść do administratora sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; w takiej sytuacji administrator przestanie przetwarzać dane, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub wykaże, że jest to niezbędne dla niego do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z niniejszej umowy;
 8. Ma Pani/Pan również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie narusza przepisy prawa,
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia zawarcie i wykonanie umowy.